<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, October 31, 2006


قانون کپی رایت و حق الزحمه نویسنده! بعد از خواندن این مطلب یاد موضوعی افتادم:
سه سال پیش در نمایشگاه کتاب فرانکفورت پای صحبت فاطمه مرنیسی نشستم. بعد از پایان برنامه رفتم و خودم را معرفی کردم و پرسیدم: آیا میدانی که مترجم کتابت ( زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن پوش، ترجمه ملیحه مغازه‌ای) در ایران در زندان به سر میبرد؟ و آیا میتوانی کاری برای آزادی وی انجام دهی؟ با ناراحتی گفت آره میدانم ولی متأسفانه آنها (مترجم و ناشر) قوانین را رعایت نکرده‌اند تا بتوان از طریق قوانین بین‌المللی اقدامی برای وی کرد، ولی وکیل من به من قول داده هر کاری که از دستش براید انجام دهد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?