<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, October 23, 2006


اُورهان پاموک سلام، من دوباره برگشتم سر خانه و زندگی. سفر خوبی بود به خصوص که در کنار عزیزانم بودم.
میدانم دارم راجع به مطلبی کهنه سر صحبت را آغاز میکنم، ولی از آنجائیکه اورهان پوماک یکی از نویسنده های مورد علاقه من است و من در روزهائی که باید خوشحالی خودم را از انتخاب وی برای دریافت جایزه نوبل به شما اعلام میداشتم دستم از اینترنت کوتاه بود، نمیتوانم از آن به راحتی بگذرم و میخواهم در این مورد هر چند کوتاه و با استفاده از نوشته های دیگران اشاره ای داشته باشم :
.
.
ضمناً از آنجائیکه من در زمان اعلام خبر دریافت جایزه ادبی نوبل از سوی اورهان پاموک در ترکیه بودم، شاهد واکنشهای ترکها در اینمورد بودم که در پست بعدی ام یرایتان شرح خواهم داد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?