<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, October 04, 2006


نمایشگاه کتاب فرانکفورت امروز نمایشگاه کتاب فرانکفورت افتتاح شد. میهمان و یا تم محوری امسال هنوستان است. داشتم در روزنامه مقاله‌ای در این رابطه میخواندم که حیفم آمد این قسمت آنرا با شما در میان نگذارم:
... در هندوستان هم مانند دیگر کشورهای بَسته (سنتی)، اروتیک موضوع تقریباً دائمی مردم می‌باشد. در بعضی از کتابفروشیها کتابهای مربوط به اروتیک و سکس سروته در قفسهء کتابها قرار گرفته تا نتوان عنوان کتاب را سریع تشخیص داد. با اینحال از همین طریق میتوان تشخیص داد که کتابهائی که واژگون در قفسه‌های کتابفروشیها قرار دارند یکجورائی به سکس مربوط میشوند، حال چه علمی و چه هنری و خلاصه آنچیزی که سروته قرار داده شده حتماً جالبه!
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?