<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, September 27, 2006


آته ایستها! من همیشه از خودم میپرسم چرا آته‌ایستها ارگان و تشکیلاتی را سازمان نمیدهند؟ نه فقط برای اینکه مثلاً یک مٌلا و واعظی بیاید و بگوید بکٌشید این مذهبیون را، و یا چون این مذهبیون به اعتقاداتمان بی احترامی میکنند و احساساتمان را جریحه دار میکنند ما هم باید بریزیم تو خیابانها و مساجد و کلیساها و معابد دیگررا بسوزانیم و از بین ببریم، نه....
ولی حالا از شوخی گذشته برای نمونه لااقل میتوان فعالیتهای اینچنینی داشت:
- زمانیکه کلیسای نزدیک خانه‌هایمان یکشنبه‌ها و یا روزهای تعطیل خواب را از چشمانمان می‌ربایند، چرا نتوانیم به جائی هم شکایت ببریم؟ چون این کلیساها و مساجد هستند که قدرت دارند و ما پراکنده‌ایم باید حرف زور را بپذیریم؟ اگر تشکیلاتی بود شاید میتوانستیم از مزاحمت این معابد لا اقل در ساعات صبح روزهای تعطیل ممانعت به عمل آوریم.
- زمانی که در مدرارس به بچه‌هایمان یک سری خرافات و اوهومات زورچپان میکنند، بتوانیم اعتراض کنیم که بچه‌هایمان باید آزاد باشند خود تصمیم بگیرند و برای همین نباید دروسی مثل مذهب و دینی اجباری باشد.
- بتوانیم تقاضا کنیم که ساعاتی از رادیو تلویزیونهایی که با مالیاتهای عمومی اداره میشود در اختیار آته‌ایستها هم قرار بگیرد
- همانطو که توهین و بی احترامی به مذهبیون نکوهش میشود و حتی در کشورهایی جرم حساب میشود، توهین و بی حرمتی به آته‌ایستها و عقایدشان مدارا نشود.
- و اصلاً امکان بحث و گفتگو هم به آته‌ایستها در جامعه داده شود.
البته ممکن است بگوئید خوب ما که نباید همان کاری بکنیم که مذهبیون میکنند. این درست ولی اگر کسانی هستند که بخواهند چنین عملکرهایی داشته باشند باید این اجازه را داشته باشند و امکاناتی را در اختیارشان گذاشته شود درست مانند مذهبیون.
ولی خوب در این مدت چندتا لینک پیدا کردم که شما هم میتوانید به آنها سر بزنید:

١- Atheist Alliance
٢- camp-quest
٣- مصاحبه با ریچارد داوکینز
٤- قسمتی از کتاب "جنون خدا" (ترجمه عنوان از من)
٥- همه شیطانها ( در سه قسمت)
٦- Atheists Aren't So Bad
٧- مصاحبه‌ای با ریچارد داوکینز ( فارسی)
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?