<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, September 18, 2006


این خیلی هم خوبه 


این آقا قد بلندِ (کلاوس وُوِرات از حزب سوسیال دموکرات) شهردار برلین است که دوباره در انتخابات دیروز بالاترین رأی را نصیب خود کرده است. یعنی میتواند یا با حزب چپ دوباره ائتلاف کند و دولت برلین را تشکیل دهد ویا میتواند با سبزها قرداد ائتلاف جدیدی را ببندد و به مانند سال ٨٩ که اولین ائتلاف قرمزو سبز در تاریخ آلمان بود را دوباره تجربه کند. اگرچه نه سوسیال دموکراتها و نه سبزهای امروزی به مانند پیشکسوتانشان در سالهای دهه هشاد و نود هستند.

ولی چیزی را که میخواستم بگویم این است که آقای وُوِرات هموسکسوئل است و همینطور که در عکس می‌بینید به مانند همهء سیاستمداران که همسران خود را بعد از پیروزی در آغوش میگیرند ایشان هم شریک زند‌گیشان را در آغوش گرفته‌اند. ضمناً این آقای کلاوس وُوِرات در سال ٢٠٠١ که برای بار اول انتخاب شد قبل از انتخابات در آخر یک سخنرانی داغ انتخاباتی که از طریق همه وسایل ارتباط جمعی پوشش داده میشد، گفت: خانمها و آقایون قبل از اینکه مطبوعات بلواری بخواهند به شما از جانب من خبری بدهند به شما بگویم که من همجنسگرا هستم و این خیلی هم خوبه. این جمله «این خیلی هم خوبه» دیگر شده یک ضرب‌المثل آلمانی.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?