<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, August 15, 2006


طرح چند سؤال با اینکه چند بار گفته‌ام ولی به دلیل این مناسبت لازم دیدم باز هم تکرار کنم که به نظر من این اطلاح‌طلبان با قاطی کردن، لوث کردن، وارونه جلوه دادن، تغییر ماهیت دادن به دلیل واهی ایرانی و اسلامی کردن و در آخر از معنی اصلی خارج کردن اصطلاحاتی مانند دموکراسی، حقوق بشر، مدرنیته، سکولاریته، لائیسیته، فمنیسم، جنبش، حزب، جبهه و...آنچنان مباحث روشنفکری ما را دچار سردرگمی و اغتشاش کرده‌اند که شاید باید چند نسل بگذرد تا از تأثیر سوء آنها رها شویم.
حال نگاه کنید که چگونه با وقاحت مسائل را دور میزنند چشم بر هم میگذارند و مباحثی که هم اکنون در بین ایرانیان مورد تجزیه تحلیل و ریشه یابی قرار گرفته‌اند را، موضوع خود کرده و آنرا لوث، و با سطحی که خود در امان بمانند به آنها میپردازند. حال به عکس نگاه کنید:

١- اینها دارند به چی، و به کی میخندند؟
٢- نام این جبهه که ایشان، یعنی کسانی که ضربه زدن به علم و دانش ِ کشور و تصفیهء دانشجویان و دانشگاهیان دگراندیش را "انقلاب فرهنگی" نامیدند، در پی برپایی آنند را چه میشود گذاشت؟
٣- آیا باز هم این افراد موفق خواهند شد به این جسد نیمه جان ( مباحث و مطالبات دموکراسی خواهی و حقوق بشر در ایران) ضربهء آخر را هم بزنند. اگر نه شواهد آن چیست؟ اگر آری چه باید کرد؟
٤- آیا کسی که اینگونه سخن میگوید:
الف - از اسلام هیچ نمیداند؟
ب - از دموکراسی و حقوق بشر اطلاعی ندارد؟
ج – مغرض است؟
د – نابکار است و میخواهد در پشت کلمات زیبا مقاصد دیگری را دنبال کند؟
-------------------------------------------------------------
عکس از آرش عاشوری نيا وب سايت کسوف
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?