<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, August 09, 2006


اعدام عاطفه و عاطفه ها فیلمی که در باره عاطفه رجبی نوجوان ١٦ ساله‌ای که در شهر نکا در تاریخ ١٥ آگوست ٢٠٠٤ اعدام شده را در اینجا میتوانید ببینید. تکان دهنده است، ولی این سرنوشت واقعی مردم سرزمینی است که در آن به نام مذهب و به نام عدالت الهی در چنگال جانیان و جلادان گرفتار شده و اسیرند و حکومت‌گرانش میخواهند این عدالت را به دیگر سرزمینها هم صادر کنند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?