<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, July 31, 2006


جنایت را در هر لباسی محکوم کنیم! دیگر توان دیدن تصویرهای گزارشی تلویزیون را ندارم، راستش دیگر بریده‌ام. نمیدانم چه میشود کرد؟ اما یک چیز را میدانم و آن این است که بنیادگرایان مذهبی هستند که به دلیل عقاید پوسیدهء خود، به دلیل آنکه فقط خود و عقاید خود را برتر میدانند و تنها همان آنها هستند که به همهء حقیقت دست یافته‌اند و چون برای خود رسالت فرستادن« زوری» انسانهای دنیا را به بهشت برگزیده‌اند، آرامش و صلح را در جهان برهم زده اند. نمیدانم این روحانیون ( مسیحی، مسلمان، یهودی و...) چرا سکوت کرده‌اند؟ نه، آنها سکوت نکرده‌اند، آنها حتی آتش بیار معرکه شده‌اند. پس فلسفه مذهب برای چیست؟ برای تبدیل انسانها به بربرهایی که فقط میخواهند انتقام بگیرند؟
و از آنجائیکه متأسفانه به هر سو هم که بنگری به نسبت نیروهای مترقی صلح‌طلب، از امکانات مالی بالایی هم برخوردارند و مهمتر از همه وسایل ارتباط جمعی را هم در اختیار دارند، مردمان عادی را، آنهایی که میخواهند در کنار هم در صلح و آرامش زنده گی کنند به گروگان گرفته اند. هر چه هست یا زندان است و شکنجه، یا ترور است و جنایت و یا جنگ است و جنگ و جنگ. اما آخر تاکی؟ چرا ما نباید زندان و شکنجه و ترور و قتل و جنگ و جنایت را از هر زاویه و از سوی هرکسی که عامل و آمر آن است محکوم کنیم؟
و چرا باید دست به گزینش، خودی و غیرخودی جنایت و جنایتکاران و یا به حق و ناحق بودن جنایت بپردازیم؟ چرا باید ارتجاع را، به خوب داخلی و بد خارجی تقسیم کنیم؟ چرا مقایسه کشتار زیاد آنها و کشتار کم اینها .....چرا؟ تاکی باید مورد دستکاری وسایل ارتباط جمعی این بنیادگرایان ( اسلامی، یهودی، مسیحی...) باشیم؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?