<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Saturday, July 08, 2006


باز هم راجع به چادر 
چندی پیش راجع به چادر نوشته بودم، حال اول اینجا را و بعد هم اینجا را، و در همین رابطه هم حتماً اینجا را بخوانید. خوب حالا میبینید که فقط این "سرداران" سپاه نیستند که رفته رفته شریانهای اقتصادی را در دستهای خود گرفته و میروند که یک طبقهء جدید اقتصادی در ایران اسلامی را شکل دهند، بلکه "سرداران" نیروهای "انتظامی" هم از این خوان نعمت برای خود میخواهند قبایی بدوزند. این " سرداران" نه تنها با چادر و مقنعه کردن بر سر زنان ایرانی درآمد پانصد میلیون دلاری ناشی از آنرا از آن خود میکنند و امورات دنیایی ایشان تأمین میشود، بلکه بدینوسیله امورات آخرت‌شان را هم تضمین خواهند کرد!
ضمناً در اینجا یک بار دیگر در همینجا دُم خروس "خود‌کفا" و "مستقل" بودن که در تولید سوخت هسته‌ای برای رد گم کردن اهداف نظامی به کار برده می‌شود از زیر عبای آقاین میزند بیرون.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?