<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, July 04, 2006


نکاتی در مورد تاریخ و حافظهء تاریخی یک جامعه 


  • - از آنجائیکه اینروزها تمام صفحات روزنامه‌های آلمانی راجع به گنجی و یا مصاحبه با وی است.
  • از آنجائیکه او با وجود تحمل زندان و حبسهای انفرادی ، شکنجه و سختیهای ناشی از اعتصاب غذا نظرات خود را در مخالفت با ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و در راستای جدای دین از دولت و مطالبات خود برای رسیدن به آزادی و دموکراسی را علناً بیان کرده و در راه رسیدن به آن نظراتی را عنوان میکند.
  • - و مهمتر از همه از آنجائیکه وی به عنوان تنها کسی از مسئولان سابق جمهوری اسلامی از اعدامهای سیاسی و به خصوص کشتار عمومی ٦٧ سخن میگوید،

مواردی را قابل تأمل و ذکر میدانم که در این دو نوشته زیر به آنها اشاره شده است. به خصوص در مقاله خانم منیره برادران که من خود را با نظرات وی نزدیکتر میدانم.

گنجی و قتل‌ عام زندانیان سیاسی / ایرج مصداقی
» یکجا باید بخشید» یا بهم ریختن مرز حق و نا حق؟ / منیره برادران

و در اینجا چند موردی که خیلی مهم میدانم اشاره میکنم:

- پیگیری قضائی به هدف دادرسی نه انتقام گیری است و نه روشی خشونت آمیز. راهی است که نزاعها و دعوی‌ها را با منطق حقوق و قانون پیش می برد، از حکمها و مجازاتهای فردی جلوگیری می کند و هدف آن بازداشتن از تکرار جنایت است. اینکه دادرسی باید متکی بر ارزشهای حقوق بشر و در نفی مجازات اعدام باشد، اصلی است پذیرفته شده در مجامع حقوق بشر و به نظر می رسد امروز با درس گیری از تجارب تلخ سالهای اخیر همگی بر سر آن توافق داریم.
- یکی دیگر از مهمترین اصول دموکراسی، اصل مسئولیت پذیری است. بیشک نمی توان ساخت و سیستم یک نظام بشدت ضددموکراتیک و مبتنی بر قوانین ضد حقوق بشری را به اعمال فردی تنزل داد. اما با این استدلال کلی «آدمها خود زاده شرایط غیرانسانی اند»، نمی توان مسئولیت فردی را نادیده گرفت. یک سیستم جدا از افرادی که سازمان دهنده و مجری آن هستند، نیست. نمی توان سیستمی را ناحق دانست و آن را محکوم کرد، ولی آمران و مجریان آن را از پیگرد و محکومیت مصون دانست. ( برای مثال گنجی هنوز از خمینی یعنی یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین آمرین این فاجعه به نام امام نام میبرد و اینجا و آنجا در صحبتهایش از وی نقل قول میآورد)

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?