<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, June 30, 2006


شکنجه در حکومت قانون به مناسبت بیست و شش جون روز جهانی علیه شکنجه و پشتیبانی از قربانیان آن دیروز (چهارشنبه گذشته) جلسه‌ای در دانشگاه برگزار شد. دو حقوقدان ( یک پروفسور حقوق و یک وزیر دادگستری سابق ایالت هسن)، یک پروفسور فلسفه و یک قربانی شکنجه در یک گروگانگیری مالی هم سخنرانان آن بودند.
همانطور که در هر موردی جوامع انسانی دارند عقبگرد میکنند و اگر انسانها به موقع بیدار نشوند و به همین سرعت پیش برویم فاصله‌ای با قرون وسطی نداریم، دوباره بحثی در جامعه آلمان راه افتاده که آیا شکنجه در مواردی میتواند قابل اجرا باشد یا اینکه به هیچ وجهی و در هیچ شرایطی قابل قبول نخواهد بود و آنرا نباید مدارا کرد. یکی از سخنرانان گفت، اگر این بحث (قبول و یا رد شکنجه) را بیست سال پیش مطرح میکردی همه میگفتند یا جانی هستی و یا دیوانه سادیستی. که همه با سر تصدیق کردند و من هم در دل گفتم ولی از سر تصدق اسلام سیاسی و ترورهای مسلمانهای بنیادگرا از یک سو: بئنوس آیرس، اسرائیل، ...نیویورک، واشنگتن دی.سی،....کازابلانکا،...قاهره، مادرید، لندن...افغانستان، عراق، عراق و عراق...و از سوی دیگر سیاستهای بنیادگرایان مسیحی و یهودی....همه دست در دست هم داده‌اند تا دست راستهای ناسیونالیست و راسیست و کلاً مرتجعین جوامعی مانند آلمان و...و آمریکا هم از پناهگاه‌های خود خارج شده‌اند و جرأت پیدا کنند که این مباحث ( و مواردی مانند گوش دادن به مکالمات تلفنی، کنترل بیشتر شهروندان از سوی دولتها و...ممنوعیت سقط جنین...تعویض مطالب کتب درسی با متنهای مذهبی...) را دوباره به مباحث روز تبدیل کنند.
بحث جالبی بود به خصوص برای منی که در اینمورد مطالعه ندارم. در آن جمع مواردی مطرح شد که میخواهم نکاتی از آنرا در اینجا در بازگویی کنم.

- مدعیان آن در آلمان که اتفاقاً یک استاد دانشگاه از هایدلبرگ هم در میانشان است به مثالهایی که فرض کنید پلیس یک تروریست را گرفته که از مکان بمبی که یک شهر و ساکنین را به مخاطره انداخته اطلاع دارد، بسنده میکنند و اینکه آیا نباید از طریق شکنجه وی را به حرف درآورد؟ در جواب به این سؤال دو تن از سخنرانان اینگونه پرداختند:
١- فرض این سؤال همیشه بر پایهء پذیرش اصل من خوب و محق هستم و آن دیگری بد و ناحق استوار است که براساس آن نمیتوان قانون وضع کرد.
٢- ضمناً چگونه میتوان آن شرایط را به شکل قانونی تشریح کرد و چگونه میشود شرایط اعمال شکنجه را قانونی تعیین کرد، مثلاً از چه زمان میشود اینکار و یا آنکار را با فرد زندانی کرد از چه زمانی باید یک پزشک همراه باشد. برای تهیه یک ورق کاغذ ما میتوانیم نرمهای DIN را داشته باشیم و لی آیا میتوان برای اعمال خشونت و شکنجه بر یک انسان هم این چنین عمل کرد؟
٣- انسان هیچگاه از واقعیت صد در صد مطلع نیست و دقیقاً به همین خاطر است که در حکومت قانون دادگاه و قاضی وکیل مدافع و...در امر محکومیت انسان مورد اتهام قرار گرفته اصل و ملاک هستند. و تازه در بعضی از موارد حکمهای به غایت غلط داده شده است. برای مثال تعداد نسبتاً زیاد اشتباهات که بعد از گذشت مدت زمانی از محکومیت و اجرای اعدام شده‌ها در تاریخ قضایی آمریکا روشن و ثبت شده است.
٤- تحت تأثیر قرار گرفتن انسانها به خاطر شرایطی روحی و یا هیجانی که در آن قرار گرفته‌اند و اتخاذ تصمیمات نادرست و اشتباه ناشی از آنها.
٥- سوء استفاده از آن، برای نمونه جذب شدن افراد افراطی مانند سادیستها به استخدام در ارگانهای پلیس.

- مدعیان قبول شکنجه در شرایط خاص مطرح میکنند که چرا دیگران به شکنجه مانند تابو نگاه میکنند و چرا نباید این تابو را هم به مانند دیگر تابوها شکست. یکی از سخنرانان گفت بله باید که اگر " شکنجه" به شکل تابو در جامعه مطرح میشود آنرا آنقدر به بحث و گفتگو گذاشت که از حالت تابوی مقدس به در آید و بشود تابویی به همراه بحث و با پشتوانه استدلال انسانی و نه به مانند تابوهای مذهبی که باید آنرا بدون چون چرا پذیرفت.

- مورد دیگری که مطرح شد " شرافت و اصالت انسانی" است که نباید در هیچ شرایطی و به هیچ بهانه‌ای مورد دست‌درازی دیگران و ارگانی قرار بگیرد. حتی یک محکوم.

و من با تکرارگفتهء یکی از سخنرانان در ذهنم مجلس را ترک کردم که گفت: اگر در کشوری "شکنجه" بخواهد شکل قانونی داشته باشد، دیگر از حکومت قانون سخن گفتن معنایی ندارد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?