<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, June 20, 2006


سفر، تجربه و دیگر چیزها ٢ کتاب دیگری که در سفر در مدتی خیلی کوتاه خواندم کتابی است که عنوان آنرا شاید بشود به فارسی " پرده دوزی" ترجمه‌اش کرد.
بعد از موفقیتهای پرسپولیس یک و دو مرجان ستراپی کتاب دیگری به چاپ رسانده که به مسائل زنانه در ایران میپردازد. بعد از صرف نهار در منزل مادر بزرگ، مردان میروند که به وظیفه چرتهای بعد از نهارشان بپردازند و زنها به بهانه از دیگران تعریف کردن در حقیقت به دردلهای خودشان با دیگر حاظران میپردازند. از همه چیز صحبت به میآن میآید، مواد مخدر، مردان به اصطلاح روشنفکر و فرنگ دیده، ازدواجهای زودرس، و عروسهای پستی و از همه بیشترسکس و پرده بکارت و دوختن آن که عنوان کتاب است. مرجانه با طنزی ساده سنتهای رایج در میان ما ایرانیان را به نقد میکشد و خواننده غربی را با مسائل به ظاهر سادهء زنان ایرانی آشنا میسازد. در همین جا است که به خوبی دست و پازدنهای ما ایرانیان بین سنت و مدرنیته به وضوح آشکار میشود. خواندن آنرا به همه توصیه میکنم.
.
.
پ.ن. خاتون عزیز قسمتی از این کتاب را ترجمه کرده که میتوانید به عنوان تست از آن استفاده کنید و ضمناً با تذکر دوستان اسم خانم ستراپی از مرجانه به مرجان تصحیح شد .
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?