<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, May 18, 2006


شما نام این هیولا را چه میگذارید؟ این جانوری که:
- به مانند زالویی ٢٧ سال است که از خون این ملت تغذیه میکند،
- به مانند اژدهایی در مغازه چینی فروشی میماند که با هر نفسش و با هر حرکت سر و دست و پا و دُم خود همه چیز را خرد و نابود میسازد و ایران را به ورطه از هم پاشیده‌گی و نابودی رسانده است،
- به مانند بختکی توان هر حرکت و نفس کشیدنی را از مردم ایران سلب کرده است،
.
.

تنها یک نام داردو آن حکومت توتالتیراسلامی است.
.
یکی از مشخصه‌های عمدهء آن آپارتاید است:
.
- آپارتاید جنسی (تفاوتهای فاحش بین حقوق زنان و
مردان)

- آپارتاید قومی (تفاوتهای فاحش بین فارس و دیگر قومهای ساکن ایران)

- آپارتاید مذهبی (تفاوتهای فاحش بین:
- مسلمان و غیر مسلمان
...............................- شیعه و سنی
...............................................- شیعه ١٢ امامی و جعفری و یا حتی دراویش و...)

آپارتاید سنی ( بین بزرگسال و کودک )

دیگر مشخصه های این حکومت توتالیتر که البته شامل انواع دیگر آن (نازیسم هیتلری، فاشیسم موسولینی، کمونیسم استالینی و...) هم میشود:
١- ایدئولوژی، آنهم اعتقاد داشتن به اینکه ایدئولوژیشان برای همه دنیا است و باید در سراسر گیتی فراگیر شود،
٢- تک حزب و یا بدون حزب ( خمینی حتی نتوانست همان حزب جمهوری اسلامی را تحمل کند)،
٣- داشتن رهبر و پیشوا،
٤- وجود پلیس مخفی که جوابگوی هیچ ارگانی جر مافیای قدرت نیست،
٥- در دست داشتن رادیو و تلویزیون و در کنترل بودن تمام وسایل ارتباط جمعی دیگر،
٦- دارا بودن ارگانهای تبلیغاتی وسیع و شبکه‌ای در تآثیر گذاری و بیسیج توده‌ها،
٧- دارا بودن دشمنان خارجی و از این منظر هیجانزده‌گی توده‌ها،
٨- دارا بودن تشکیلات شبکه‌ای نظامی و شبه نظامی،
٩- اجرای خشن و بدون چرای سلسله مراتبی،
١٠- دستکاری انسانها تا تغییر آنان به توده‌های یک شکل ( نژاد آریایی در زمان هیتلر، انسان تراز نوین در زمان استالین و امت حزب‌الله در زمان خمینی و هم پالگه‌های کنونی‌اش)،
١١- در اختیار داشتن اقتصاد و تجارت
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?