<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Saturday, May 06, 2006


سادو- فاشیسم مقدس* اریک فروم در تحلیلی تحت عنوان "آناتومی ویرانسازی انسان" بر پیوند میان فاشیسم و سادیسم تأکید میکند. به عقیده او " هسته سادیسم در همه اشکال آن مشترک است، و آن میل کنترل مطلق و نامحدود بر موجود زنده است، خواه جانور، بچه، مرد و یا زن باشد. واداشتن شخص به تحمل درد و عذاب تحقیر بدون آنکه بتواند از خود دفاع کند، یکی از اشکال کنترل مطلق است، لیکن به هیچ روی تنها صورت آن نیست. شخصی که کنترل کامل بر موجود زنده دیگری دارد، این موجود را به شیء خود، به مایملک خود تبدیل میکند، در حالی که خود خدای آن دیگری میشود."


ببینید که علی رغم دستیابی به فنآوری مدرن!؟؟ در کشور گل و بلبل‌مان هنوز در قرون وسطی به سر میبریم.

.

.

.

________________________________

*اقتباس از کتاب توتالیتاریسم اسلامی، پندار یا واقعیت؟ نوشته شهلا شفیق

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?