<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, May 04, 2006


دوازده روز به اعدام ولی الله فیض مهدوی.... 

از وبلاگ گل کو:
ولی الله فیض مهدوی - بیست و هشت ساله است.
شش سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده است.
پانصد و چهل و شش روز در انفرادی به سر برده است. شکنجه شده است و بارها اعدام مصنوعی شده است. از بیماری های متفاوت پوستی و گوارشی که پیامد شکنجه و شرایط سخت زندان هستند رنج میبرد.
..نام او زینت بخش همه بیانیه های اعتراضی زندانیان سیاسی گوهردشت است.او در همه اعتصاب غذاهای زندانیان شرکت داشته است.اکنون جان او به طور جدی در خطر است.ما چه کرده ایم و چه میکنیم؟ سکوت ما علامت رضا برای این جنایت است.
جلاد اعلام میکند:اعدام می کنیم و شما هیچ کاری نمی توانید بکنید( هیچ کاری نمی خواهید بکنید!)
این ترس- این انفعال- این جدایی، سوخت بی پایان ظلم و ستمی است که بر ما میرودو ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز راهنوز را
...........
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?