<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, March 13, 2006


گرگی در لباس میش 


به نظر من این اطلاح‌طلبان با قاطی کردن، لوث کردن، وارونه جلوه دادن، تغییر ماهیت دادن به دلیل واهی ایرانی و اسلامی کردن و در آخر از معنی اصلی خارج کردن اصطلاحاتی مانند دموکراسی، مدرنیته، سکولاریته، لائیسیته، فمنیسم، جنبش، حزب، جبهه و...آنچنان مباحث روشنفکری ما را دچار سردرگمی و اغتشاش کرده‌اند که شاید باید یک نسل بگذرد تا از تأثیر سوء آنها رها شویم.

حال نگاه کنید که چگونه با وقاحت مسائل را دور میزنند چشم بر هم میگذارند و مباحثی که هم اکنون در بین روشنفکران ایرانی مورد تجزیه تحلیل و ریشه یابی قرار گرفته‌اند را، موضوع خود کرده و آنرا لوث و با سطحی که خود در امان بمانند به آنها میپردازند.

آقای مهاجرانی چرا "فراموش کرده‌اید" نام خمینی و دیگر سردمداران رژیم ولایت فقیه را که در کنار دیگر جنایتکاران به لیست خود اضافه کنید؟ آقا چرا میخواهید همه چیز را در خدمت ایدئولوژی ورشکسته خود از معنی خالی و لوث کنید؟ بله معلوم است که در کشور گل وبلبل ما تا وقتی که تنها شما گرگان در لباس میش رفته اجازه ابراز عقیده دارید دور همین دور است و.....
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?