<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, March 12, 2006


مقایسه 


چندی پیش در پستی سئوال کرده بودم که چگونه است در کشوری که آزادی آنرا نداری که کوچکترین فعالیتی و یا سخنی علیه دولت و صاحبان قدرت انجام دهی و حتی اگر به سیاست هم کار نداشته باشی و فقط به دنبال منافع صنفی خودت هم که باشی، اگر نخواهی از طریق کانال دولت و یا دستگاه‌های وابسته به آن حرکت کنی ضرب شتم و زندان و اعدام در انتظارت خواهد بود*، میتوان به خیابان آمد و در حضور پلیس به سفارتخانه‌ای سنگ پرت کرد و حتی میبتوان آنرا به آتش کشید؟ و حالا خود مقایسه کنید و جوابی برای این سئوال پیدا کنید:
.
.
تظاهرات در مقابل سفارت اتریش در اعتراض به کاریکاتورها در حضور پلیس و سنگهای از قبل آماده شده.


تظاهرات در مقابل سفارت آلمان در اعتراض به کاریکاتورها در حضور پلیس و به آتش کشیدن پرچم آن کشور.
....................


گرد همائی زنان در هشت مارس امسال در پارک
دانشجو! چه میگویند آنها؟ کاری خلاف نظم انجام میدهند؟ چرا کتک می‌خورند و سرکوب میشوند؟ مگر خواسته هایشان چیست؟ : آموزش و اشتغال بربر حق مسلم زنان،
منشور زنان: برابری، عدالت، آزادی، صلح و هم‌بستگی.
*مانند اعتصابات کارکنان شرکت واحد که حتی خانواده و بچه‌های کوچک آنها در امان نماندند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?