<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, March 09, 2006


بچه‌ها متشکریم! جنبشیم ما، جنبش زنان ایرانی.
می‌جوشیم، می‌خروشیم، می‌رزمیم
در تهران، سنندج، یزد
در برلین، فرانکفورت، پاریس
در اروپا، آمریکا، استرالیا
دیدید که چگونه به جنگ " ضعیفه‌ها" آمده‌اند؟

مدرن‌شان با دوانیدن موشی در سالن نمایش فیلم
سنتی‌شان با لعن ونفرین
و پلیس‌های شخصی و رسمی و کوفت وزهرمارشان با باتوم برقی و اسلحه و مشت ولگد.

ولی آیا ما هراسیدیم؟ ببین چه میگوید سیمین بانو:

تا زنده هستم ، زنده هستم
تا زنده برانصار بيداد
با اسبی از طوفان و تندر
با نيزه‌ايی ازشعرو فرياد

بله ما جنبشیم، در سراسر شهرهای جهان دستها را به یکدیگر دادیم و فریاد زدیم:

نه به سنگسار!
نه به حجاب اجباری!
نه به دخالت بر پیکر و دیگر امور مربوط زنان!
نه به هر شکلی از مرد سالاری!
و نه به کلیه قوانین نابرابر، قرون وسطایی و ضد زن "نه جمهوری" اسلامی!

بچه‌ها متشکریم!
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?