<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, January 27, 2006


آیا باز هم شاهد جنگ و کشتار در ایران خواهیم بود؟ 


اول اینجا را بخوانید و بعد هم اینجا و اینجا را!

و خمینی گفت: جنگ برکت می‌آورد!

و حالا من از خودم میپرسم که:
مردم ایران چه فکر میکنند؟ چرا میگذارند که تجربه جنگ هشت ساله با عراق و همینطور جنگ کنونی عراق در ایران تکرار شود؟ چرا نمیبینند که همان بلایی که بر سر مردم عراق آمده میتواند بر سرآنان هم بیآید؟
جمهوری اسلامی هم اکنون خیلی ضعیفتر و منزوی‌تر از رژیم شاه است. یعنی آنها از استبداد داخلی، زندان، گلوله‌های پاسداران و چماق بسیجیها ترس دارند ولی از گلوله‌ها و بهمب‌های سربازان آمریکائی و انگلیسی و زندان ابوغریب واهمه‌ای ندارند؟
چگونه است که مردم ایران در مطرح کردن خواسته‌هایشان و ابراز نارضایتیشان متشکل نمیشوند؟ در اینجا مذهب و اعتقاد به آسمان و همینطور احساسات کور ناسیونالیستی چقدر نقش بازی میکنند؟
ما تبعیدیان چه میتوانیم بکنیم؟ و؟؟؟؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?