<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, January 23, 2006


...و باز هم چرا؟ ...و باز هم چه باید کرد؟ 


١- این خبر را بخوانید و به دیگران هم اطلاع دهید. میخواهند زهر چشم بگیرند تا دیگر کسی از ما پایش را ازگلیمی که ولایت فقیه برایمان آماده ساخته بیرون نگذارد. غافل از اینکه این گلیم مربوط به اعصار قدیم است و ما متعلق به دوران خود هستیم.

٢- حتماً در خبرها خوانده‌اید که دولت ایران حسابهایش را از بانکهای اروپائی به بانکهای آسیای شرقی منتقل میکند. و البته که با اینکار نه به نفع مردم ایران بلکه باز هم به نفع بانکهای اروپایی و آمریکائی اقدام شده است. کیست که نداند دیگربانکها فقط به یک کشور و یک مؤسسه تعلق ندارند و سرمایه های مالی به شکلی شبکه‌ای آنچنان به هم گره خورده که نمیتوان حساب این و آن مؤسسه مالی را از هم جدا ساخت. یعنی در آخر این ملت ایران است که ضررهای این جابجائی و همینطور گران شدن نرخهای بیمه و ...را باید متحمل شود وبارش را به دوش کشد و آنهم به خاطر عربده کشیهای گنده لاتهای مکتبی‌ محله‌هایمان که حالا وزیر و رئیس جمهور شده‌اند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?