<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, December 19, 2005


پیشنهاد 

من معتقدم و هر از چند گاهی هم یادآور میشوم که ما ایرانیان باید که در به کار بردن کلمات دقت بیشتری انجام دهیم و سعی کنیم از معنی خالی کردن و یا آلوده شدن کلمات بخصوص آنهائیکه بار تاریخی و فلسفی مشخصی دارند بپرهیزیم. برای مثال کلمات جمهوریت و ریاست جمهوری به شکل فجیعی در ایران مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. به همین جهت من پیشنهاد میکنم آز انجائیکه این بختکی که بر روی ایران افتاده و همینطور در بر مسند نشستگان آن، برازنده چنین عنوانهائی نیستند آنها را از همین امروز به لقب اشغالگران منصوب کنیم.
اگر از من میپرسیید چرا اشغالگران؟ میگویم کافی است که عملکرد اینها را با سلطه‌گران اشغالگر در تاریخ مانند نازیهای آلمانی، فاشیستهای ایتالیائی و یا حتی مغولان مقایسه کنید:

- سازماندهی" بسیج " و" سپاه پاسداران " به عنوان بازوی سرکوبگر، دقیقاً مانند پیراهن قهوه‌‌ایهای نازیست و یا پیراهن سیاه‌های فاشیست.
- ستیز سیستماتیک آنها علیه نیمی از ملت ایران یعنی زنان
- رفتار آنان با خبرنگاران حتی خودی و یا باخلبان ارتش خودشان
- قتل کشتار جوانان و آینده‌سازان این سرزمین
- ستیز شان با اقلیتهای قومی این سرزمین
- ستیزشان با اقلیتهای مذهبی این سرزمین
- ستیزشان با شادی، جشن و کلاً هر انچه که روحیه مردمی را شاداب نگاه میدارد
- قتل و کشتار نویسنده‌گان، ادیبان و فرهنگدوستان این سرزمین
- برگزیدن افراد غیر دانشگاهی به عنوان مدیران دانشگاه و به این ترتیب نابودی علم و دانش و کشتن روحیه پژوهشی در محیط دانشگاه و بیرون دادن تحصیلکرده‌های مسخ شده و بدون هیچگونه ابتکار عمل
- ستیزشان با فرهنگ و هنر درست به مانند نازیها که کتابسوزانها راه انداختند و آثار هنری را نابود کردند و فقط کارهای تبلیغی در خدمت ایدئولوژی آنها اجازه نشر داشت
...
...
...
و در اخر این اشغالگران حتی حاضرند به قیمت نابودی این سرزمین و به خاک و خون کشیدن مردمش به مزخرفاتی مانند آنچه را که احمدی نژاد هر از چندگاهی قرقره میکند، دل اسلامیان بنیادگرا را که به دوران ما تعلق ندارند شاد سازند. همانطور که هاينريش ‌هاينه می‌گفت: "هر جا كه آنتی سميتيزم تبليغ می‌شود، ترديدی نداشته باشيد كه حقوق طبقات زحمتكش و مردمان بی‌گناه، در حال تجاوز و دست درازی است.

پیشنهاد من این است که از امروز از مترادفهای زیر استفاده کنیم:

کشور ایران= ایران اشغالی
جمهوری اسلامی = حکومت اشغالگر
خامنه‌ای = رهبر اشغالگران
احمدی نژاد= رئیس اشغالگران و ......

نظر شما چیست؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?