<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, November 14, 2005


اعتراض به فیلترینگ صدای زنان خوب حتماً تا الان دیگر شما متوجه شده‌اید که خیلی از سایتهای زنان از جمله سایت تریبون فمینیستی هم سانسور شده. برای اطلاعات بیشتر اینجا، اینجا و اینجا را بخوانید.
شما چه پیشنهادی دارید؟ چه باید کرد؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?