<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, October 21, 2005


کلمه جنده 


نمیدانم معنی این کلمه چه است و ریشه لغوی‌اش از کجا آمده فقط اینرا میدانم چه‌ها که بر سر ما زنان نیآورده است:
- چه تعداد زنان و دختران جوانی که دچار افسرده‌گی و مشکلات روحی نشده‌اند؟
- چه تعداد از زنان و دختران جوان به خاطر آن آواره و سرگردان خیابانها و شهرها نشده و به دام سوداگران نیافتاده‌‌اند؟
- چه تعداد زنانی به خاطر اینکه ملقب به این نام نگردند از خواسته‌ها و مطالبات خود حتی در امر تحصیل و کسب علم و یادگیری شغلی دست برداشته و تسلیم عقاید و نظرات دیگران نشده‌اند؟
- چه تعداد زنان پیشرو با لقب گرفتن به این لغت از جامعه طرد نشده و از شناسائی آنان ممانعت بوجود نیآورده‌اند؟
- چه تعداد از زنان شاعر، نویسنده و هنرمند به خاطر آن از ارائه و معرفی آثارشان صرف‌نظر نکرده‌اند؟
- چه تعداد زنانی که به خاطر فرار از انگ خوردن مجبور به تن دادن به ازدواجهای اجباری نشده‌اند؟
- چه تعداد زنانی که به خاطر لقب گرفتن به این لغت قربانی خود زنی ، خودسوزی و خودکشی نشده‌اند؟
- چه تعداد زنانی که به خاطر این کلمه مورد ضرب و جرح قرار نگرفته‌اند؟
- و در آخرچه تعداد زنانی که به خاطر آن کشته و سربه نیست نشده‌اند؟

بیآیید بر روی آن فکری کنیم و برای رهائی از آن چاره‌ای بیاندیشیم!!
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?