<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, October 10, 2005


روز جهانی مبارزه با اعدام – امروزیعنی دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. هم‌صدا با امنستی اینترنشنال و دیگر انسان‌ها و ارگان‌های مدافع حقوق بشر به این عمل وحشیانه، که خود اعمال خشونت و نوعی قتل عمد در جامعه است، اعتراض ‌کنیم و خواهان لغو دائمی این اصل غیر انسانی در کشورمان شویم.
در این رابطه اینجا و اینجا و اینجا را حتماً بخوانید
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?