<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, October 17, 2005


Bella Ciao 


بعضی وقتها باید سعی کرد قدری روحیه‌ها را تقویت کرد و به دیگران گفت که تنها نیستیم و تنها هم نخواهیم ماند. با زنده نگه داشتن یاد آنهائی که برای دموکراسی ، آزادی و عدالت مبارزه میکنند شور و حال دیگری ایجاد کرده و سعی کنیم راهشان را ادامه دهیم. برای همین این ویدیو کلیب را به یاد کارلو جیلیانو که در جولای ٢٠٠١ به دست پلیس ایتالیا کشته شد را در اینجا میگذارم.

Bella Ciao
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?