<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, September 21, 2005


متحول شدن به سبک ایرانی 


جمع ایرانی بود و مثل همیشه از اینور آنور بحث و صحبت. در این میان چند تایی از آقایان داشتند راجع به اینکه در گذشته چه دید بسته‌ای نسبت به پدیده‌های انسانی و اجتماعی داشته‌اند و حالا مسائل را بازتر میبینند و خلاصه به قولی " اُپن مایندد" شده‌اند دردل میکردند. منهم کنجکاو که حالا این آقایان چرا خودشان را متحول احساس میکنند به صحبتهایشان گوش میدادم تا رسید به مسئله همجنسگرائی ناگهان چندتائی رنگشان سرخ شد. آقایی که میدانستم دو فرزند بزرگسال دارد با حرکاتی عصبی گفت من از اینها بدم میآید. من علتش را پرسیدم. در جواب گفت آخر عملی چندش‌آور انجام میدهند بقیه ساکت شدند ( چندتایی از آنها هم سرها را به پائین و نگاه‌ها به زمین انداخته بودند) و سراپا گوش شدند. من در جواب گفتم اولاً از نظر شما این نوع از رابطه چندش‌آور است ولی برای آنها حتماً لذت‌بخش است چرا باید مانع روابطشان شد و یا تحقیرشان کرد. در ثانی چطور شما به خودتان اجازه میدهید به دیگران دیکته کنید که را باید دوست داشته باشند و با کی باید بخوابند. این موضوع به هیچ کسی ربط ندارد و رابطه‌ای است انسانی بین آن دو نفرو بس ضمناً ما که همه‌اش دم از دفاع ازحقوق بشرو حفظ حقوق اقلیتها میزنیم، این خود موردی است که میتواند ادعای ما را محک بزند.
آقای دیگری که در بحثهای قبلی شنیدم از حفظ حقوق اقلیتهای قومی پشتبانی میکرد و تا حدی همه فارس‌ها را هم به یک چوب میراند که دیکتاتور هستند و ....با لحجه شیرین آذری گفت اینها ( همجنسگرایان) اصلاً ضد بشرند چرا که با اینکارشان باعث میشود خانواده‌ای تشکیل نشود و بدین ترتیب نسل بشر از بین برود. من در جواب گفتم اولاً با پذیرفتن حق و حقوق برای همجنسگرایان قرار نیست که همه همجنسگرا شوند. دوماً این شکل از خانواده که شما مطرح میکنید مدتهاست که تغییر کرده و حالا خانواده‌هایی هستند که فقط یک مادر و یا یک پدربا بچه هستند و در مورد همجنسگراها هم دوتا مادر و یا دوتا پدر با بچه هستند. در ثانی شما که از دیگران میخواهید و انتظار دارید اقلیتهای قومی را در ایران به رسمیت بشناسند و از حق و حقوق آنها مانند حق به کار بردن زبان مادری و داشتن مدارس، دانشگاه، رادیو و تلویزیون به زبان محلی و غیرو... و حتی از حق تعیین سرنوشت حمایت کرده و همراه شما باشند چرا نمیخواهید که همجنسگراها هم به عنوان اقلیتی حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و آنطور زنده‌گی کنند که خودشان میخواهند؟


وقتی در راه برگشت به صحبتها فکر میکردم پیش خود گفتم این هم متحول شدن به سبک ایرانی
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?