<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, August 26, 2005


بدون توضیح به نظر من هیچ اثری به خوبی این عکس نمیتواند ماهیت نظام ولایت فقیه را در رابطه با جایگاه زنان در آن بیان کند. همینطور پذیرفتن نقشی که رژیم از زنان انتظار دارد و از آنان میخواهد که در اجرای آن سر تسلیم فرود آورند از طرف خود زنان.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?