<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, August 23, 2005


سالگرد یک فاجعه ٢٨ مرداد ١٣٥٧ خورشیدی در ساعات شب , سینما ركس شهر آبادان آتش گرفت و بیش از نیمی از تماشاگران فیلم (طبق گزارشهای روز بعد مطبوعات تهران ٤٠٠ تا ٦٠٠ تن) كشته شدند. در لحظه وقوع حریق که "عمدی" تشخیص داده شد و بعدا یک توطئه معرفی گردید، بیش از هفتصد تن در حال تماشای فیلم سینمایی بودند. علت سنگین بودند تلفات قفل بودن در های خروجی اعلام شده بود. هنوز جزئیات عمل و عامل یا عاملین این حریق كه باعث تسریع در تغییر مقامها , تشدید انقلاب در جهتی مشخص و تضعیف هرچه بیشتر نظام وقت و قطع اجرای طرحهای تازه شاه برای حفظ نظام سلطنتی شد به درستی روشن و اعلام نشده است. یک هفته پس از این حادثه که ایرانیان را سخت متاثر ساخت نخست وزیر وقت تغییر کرد و ....

آیا شما تشابهاتی بین این فاجعه و واقعه ١١ سپتامبر ٢٠٠١ نیویورک، بمب گذاری ١١ مارچ ٢٠٠٤ مادرید و ٧ جولای امسال در لندن نمی‌بینید؟؟؟؟؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?