<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, August 19, 2005


...و باز هم چرا؟ در وسط میدان "رومر" در فرانکفورت بر روی زمین این لوح یادبود مرا میخکوب کرد و به این فکر انداخت که چرا انسانها از تجارب یکدیگر نمیآموزند؟ چرا باید همان مصیبتهائی را که یک ملت کشیده ملت دیگری دقیقاً آنرا تجربه کند؟ آیا مقصر سیاستمداران هستند که نمیگذارند این تجارب منتقل شوند و یا ما خود مقصریم که همانطور که در پست قبلی گفتم جا افتادن قرمه سبزیمان برایمان مهمتر است و یا هر دو؟
در هر حال بر روی این لوح سه کتاب در شعله‌های آتش به تصویرکشیده شده و نوشته شده در اینجا در تاریخ می ١٩٣٣ کتابهای نویسنده‌گان، دانشمندان، روزنامه‌نگاران و فیلسوفان به دست نازیها سوخته شد. در حاشیه آن هم نوشته‌ای از "هانریش هاینه " شاعر بزرگ آلمانی درج شده که در سال ١٨٢٠ گفته است. وی با اشاره به مصائبی که انسانها پس از انقلاب فرانسه و بعد از روی کار آمدن ژروندیستها متحمل شدند و عیناً هم بعد از انقلاب آلمان هم در آلمان تکرار شد میگوید:

این فقط یک مقدمه بود، آنجائیکه کتابها سوزانده شوند در آخر انسانها هم سوخته خواهند شد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?