<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, August 08, 2005


...و باز هم چرا؟ 

هنوز از سرنوشت رويا طلوعي روزنامه نگار كرد و فعال جنبش زنان خبري در دست نيست. ماموران سلطان به خانه اش ريختند و همه اسناد و مداركش را به تاراج برده اند. فقط روز اول يك ملاقات پنج دقيقه اي با خانواده اش داشته اما از آن پس تا حال از سرنوشت او و ديگر بازداشت شدگان اخير خبري در دست نيست. رژيم سلطان مانع ديدار وكيلش با وي شده. چه باید کرد؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?