<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, June 20, 2005


اوضاع ما ایرانیان 


اوضاع ما ایرانیان به یک کمدی تراژدی مبدل گشته است. عده‌ای که معین کاندیدای آنها بوده به کسانی که این نمایش مسخره انتصابات را تحریم کرده‌اند تهمت میزنند که از دموکراسی چیزی نمیدانند. اینان یا مغرضند و یا از حافظه ضعیفی برخوردارند، و اصلاً فراموش کرده‌اند که انتخابات دموکراتیک باید دارای چه خصیصه‌هایی باشد. برای یادآوری متذکر میشوم که انتخابات یعنی کاندیداهائی خود را برای رسیدن به پستی معرفی میکنند و با ارائهء برنامه‌هایشان و این که چرا خود را برای پست مورد نظر مناسب میدانند دست به تبلیغات میزنند و انتخاب کننده‌گان هم با توجه به به اینکه کدام کاندید از منافع آنان جانب داری خواهد کرد به پای صندوقهای رأی رفته و به نامزد مورد نظر خود رأی میدهند. حال اگر در میان این کاندیداها کسی مورد نظر شخص رأی دهنده نباشد در انتخابات شرکت نمیکند، چرا که نماینده‌ای از سوی خود را در میان آنان نمیبیند. حال به جای آنکه نوک حملهء طرفداران معین به سوی خلیفه و شورای نگهبان باشد که چرا نگذاشته‌اند این انتخابات به شکلی دموکراتیک انجام شود تا دربرگیرندهء نماینده‌گانی از سوی همهء ایرانیان باشد یقه تحریمی‌ها را گرفته‌اند که چرا رأی نداده‌اید. و باز هم فراموش کرده‌اند که رأی ندادن هم خودش رأی است و این حق هر شهروندی است.
و میگویند حال ببینید چه کسانی سر از صندوقهای رأی در آورده‌اند. و باز فراموش کرده‌اند که تعداد بالای رأی احمدی نژاد تروریست( اگر مقدار تقلب و دستکاریها را کنار بگذاریم) به نطر من سیلی محکمی به اصلاح طلبان و به خصوص خاتمی و معین میباشد. چرا که آنها فرصتهای استثنائی بسیاری را به خاطر چانه زدن با بالائی‌ها و برای حفظ نظام قرون وسطائی‌شان از دست دادند و مردم (آنهائی که در انتصابات شرکت کردند) هم با دو دوتا چهارتا کردنشان به گونه‌ای گفتند ما به اصلاح طلبان دیگراعتماد نمیکنیم. البته باید گفت ما همه از نواده‌گان همان مبارزان صدر مشروطه‌ هستیم که مشروطه را قربانی مشروعه کردند و گفتند ما ایرانی‌ایم و هویت ما اسلامی است.
آری عزیزان تا وقتی که در میان ما کسانی پیدا نشوند که رادیکال دست سنت و مذهب را از حکومت و سیاست کوتاه و آنها را روانه حوزه‌های خصوصی نکنند وضع به همین شکل خواهد ماند. بیخود یقه همدیگر را نگیریم که دشمن چیز دیگر و در جای دیگری است.

این هم یک فاجعهء دیگر که فقط در ایران زمین میتواند اتفاق بیافتد
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?