<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, June 13, 2005


بمب گذاریها کار چه کسانی میتواند باشد 


حتماً خبرهای بمب گذاریها در تهران و اهواز را شنیده‌اید. ازآنجایکه اینگونه عملیات، بدون در نظر گرفتن خط و سوی عاملین آن ( از طرف هر جریان سیاسی، مذهبی، اجتماعی و قومی که میخواهد باشد) باید رد و محکوم شود را واضح و مبرهن میدانم و از پرداختن به آن میگذرم. در اینجا فقط میخواهم نزد شما به قول معروف بلند فکر کنم.

من معتقدم که این بمب‌گذاریها کار خود رژیم و آنهم از سوی جناح فالانژ آن (بیت رهبری) است که میخواهد از یک سو حرکتهای اعتراضی زنان، دانشجویان، کارگران و زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان را در این مدت اخیررا تحت و شعاع قرار دهد و از سوی دیگر یک جو رعب و وحشت ساخته‌گی ایجاد کند تا مردم با پیدا کردن احساس نا امنی به پای صندوقهای رأی بروند. البته که از صنوقهای رأی هم حتماً هم باید کسی را بیرون بیاید که بتواند امنیت را تضمین کند یعنی جناب سرلشگر فالانژ قالیباف. شما چه فکر میکنید؟

ضمناً خوشحال میشوم نظرتان را هم راجع به قطعنامهء پايانی تجمع زنان در اعتراض به نقض حقوق‎شان در قانون اساسی را با من ودیگران در میان بگذارید.


گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?