<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, May 31, 2005


توضیح خامنه ای 


وی در سخنرانی ای که در برابر دانشجويان بسيجی داشت به خوبی فاش ساخت که چرا باید " حکم حکومتی " خود را برای تاييد دو تن از اصلاح طلبان به شورای خبران ابلاغ میکرد. حکمی که اين بار بر خلاف جريان رد صلاحيت های مجلس هفتم، بی چون و چرا مورد تاييد جنتی و اصحابش قرار گرفت. خامنه ای در سخنرانی خود به صراحت تأکید میکند که مهمترين هدف انتخابات اخير" مشارکت حداکثری" مردم در آن است. اين صراحت کلام با توجه به موقعيت داخلی و بين المللی که حکومت جمهوری اسلامی ايران در آن قرار گرفته است نشان از واقعیتی دارد که سردمداران این رژیم هم به آن واقفند. تامين چنين مشارکتی به مهمترين نياز جمهوری اسلامی تبديل شده است. اين نياز مبرم حکومت از آنجا ناشی میشود که فعاليتهای مخالفين انتخابات فرمايشی و نارضايتی شديد مردم از هر دو جناح عیان تر و از هر زمان منسجم ترحکومت ولایت فقیه را در معرض تهديد جدی قرار داده است. در هيچ انتخاباتی در تاريخ بيست و هفت ساله ی جمهوری اسلامی، مخالفت با برگزاری فرمايشی انتخابات، چنين شديد نبوده است و اقشار مختلف جامعه به این شکل علنی به مخالفت با نمايش انتصابات برنخاسته بوده اند.
آنچه خامنه ای و جنتی را به هراس انداخته و هاشمی رفسنجانی را وادار کرده است «داروی تلخ» مصرف کند، نه موفقيت های «اصلاح طلبان» و یا خاتمی و معین است بلکه اين حرکت عظيم و انبوهی است که در برابر آنها قد برافراشته و مشروعيت حکومت را در شرايطی که بيش تر از هر زمان به آن نياز دارد، به چالش کشيده است.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?