<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Saturday, May 21, 2005


ما در چه سالی به سر میبریم؟ 


احمد کسروی در سال ١٣٢١ نوشته است:
در ایرانیان یک عادت زشتی پیدا شده و آن اینکه چون ستایش کسی یا نکوهش او را میشنوند، در باره‌اش خود را فریب میدهند. ما این را آزمودیم در داستان فردوسی که چون در سال ١٣١٣ کنگره‌ای بنام او در تهران برپاشد و هایهوی فردوسی بازی برخاست، یکی فردوسی را "سپهبد" گردانیده گفتار راند که فردوسی از فنون جنگی امروزه آگاه میبوده و برای افسانه خنک هفتخوان شاهنامه نقشه جنگی ترتیب داد. دیگری فردوسی را پزشگ گردانیده کنفرانس داد. دیگری او را یک دانشمند پداگوژی گردانید و "تعلیم و تربیت از نظر فردوسی" نوشت. دیگری شاهنامه را "قرآن فارسی" نامیده و چنین گفت " همه چیز از آن میتوان در آورد".
اینان نه آنکه دروغ می‌ساختند، از ناتوانی روان خود را فریب می‌دادند. این یک بیماریست که در این توده پیدا شده.

ما در چه سالی به سر میبریم؟ ١٣٢١ ؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?