<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, March 09, 2005


زخمهای من 


زخمهای فراوانی دارم

زخم خواهرانم
که در دفاع از ناموس کشته میشوند
که در اینجا و آنجا به فروش میروند
که سنگشار میشوند
که شیخ یک راه بر سر راهشان نهاده، تن فروشی
چه با کلاه شرعی چه بدون آن
که........

زخم زیبا کاظمی
زخم مادر و مادربزرگهایم

زخم بهمن آن سال را و در پس آن چماق اسلامی بر فرق سرم
و توجیه آن از سوی مردان روشنفکر و پیشرو را!
مردان روشنفکر و پیشرو؟ روشنفکر و پیشرو !!؟؟ هه

زخم آن مرداد داغ و مشروطیت را
و در پی آن دیوانه خواندن زن را

زخم طاهره قرط‌العین را
و زخم المپ دو گوژ در پی انقلاب فرانسه را

بر زخمم نمک نپاشید
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?