<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, March 08, 2005


8 مارس مبارک با سلام
من هم از امروز یعنی ٨ مارس به میدان وبلاگ نویسی وارد میشوم دستم را بگیرید تا راه بیافتم . با سپاس از شما، در ضمن
روز زن بر شما و همهء کوشنده‌گان عدالتخواهی ، برابری و رهائی مبارک باد
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?